O NAS

Zarząd Stowarzyszenia

Ks. Marek Szołdra - Prezes Zarządu
Beata Nowak - Wiceprezes Zarządu
Urszula Paździor - Skarbnik
Anna Łoś - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Magdalena Chłopaś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Katarzyna Szumilak – Członek Komisji Rewizyjnej
Łukasz Kwietniewski – Członek Komisji Rewizyjnej

Historia

Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia został zatwierdzony przez Księdza Arcybiskupa Józef Życińskiego w formie Dekretu z dnia 11 września 1998 roku (NR 939/98/Gł) w składzie – prezes - ks. Mariusz Ostrowski SCJ, wiceprezes – Michał Staszewicz oraz skarbnik – Cezary Drop.

W dniu 18 października 1998 roku został otworzony punkt konsultacyjno - duszpasterski, przy kościele pw. Nawrócenia Św. Pawła. Opiekę nad punktem objęli ks. M. Ostrowski i ks. Marek Szymański. Pod koniec października powstał jeszcze ośrodek filialny przy kościele pw. Ducha Św. Od 1998 roku funkcjonowały już dwa ośrodki zamiejscowe Stowarzyszenia w Krasnymstawie i Świdniku.

W styczniu 1999 r na Lubelszczyźnie odbyły się koncerty Eleni, z których dochód został przeznaczony na pomoc osobom uzależnionym i żyjącym z wirusem HIV.

Stowarzyszenie prowadziło w tym okresie nieformalne grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin. Tego rodzaju działalność cieszyła się dużym zainteresowaniem. W dniu 10 maja 1999 roku, przy ul. Bernardyńskiej 5, zostało uroczyście poświęcone biuro Stowarzyszenia.

W marcu 1999 roku przy kościele pw. Ducha Św. odbyła się impreza nazwana „Ostrowiskiem”. Założeniem tej inicjatywy było przedstawienie świadectw przez osoby, które podjęły walkę wyjścia z uzależnienia. Uczestnicy spotkania wspólnie modlili się podczas Mszy św.
Artystyczną propozycją ze strony organizatorów na tę imprezę był wieczór autorski Jacka Gawrysiaka.

Na mocy Dekretu Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego z dnia 8 lipca 1999 r powołany został na prezesa Stowarzyszenia ks. Dariusz Stefanek. Kierownikiem punktu konsultacyjno - duszpasterskiego został ks. Piotr Wąsek, którego w czerwcu 2000 roku na tym stanowisku zastąpił ks. Daniel Pyda.

W 2000 roku odbył się cykl spotkań z psychologiem Dariuszem Kuncewiczem skierowanych do wolonatariuszy. Podczas tych zajęć prowadzone były warsztaty z komunikacji interpersonalnej. W maju natomiast odbyło się w Nałęczowie szkolenie dla wolontariuszy prowadzone przez terapeutę Janusza Koczberskiego.

W roku 2002 Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE” zostało reaktywowane. Na podstawie Dekretu Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego z dnia 19 czerwca 2002 roku – ks. Jacek Jakubiec został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Osób Uzależnionych. Od sierpnia 2002 roku ks. J.Jakubiec pełnił funkcję prezes Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Uzależnionym „AGAPE”. W skład nowego zarządu zatwierdzonego Dekretem Arcybiskupa z dnia 9 września 2002 roku (Nr848/Gł/2002) weszli: Katarzyna Kawerska – wiceprezes, Łukasz Kwietniewski – skarbnik oraz Monika Zięzio jako członek zarządu. Uchwałą zarządu zmieniony został statut Stowarzyszenia, który następnie został ujednolicony mocą Dekretu Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Józefa Życińskiego z dnia 6 listopada 2002 roku (Nr 826/GŁ/2002). Zmieniona została również nazwa Stowarzyszenia przez dodanie słowa „Osobom” uwzględniając tym samym założenia personalistyczne.

Na początku działalności nowej grupy osób współpracujących ze Stowarzyszeniem przeprowadzono generalny remont pomieszczeń, w lubelskiej siedzibie.

Podstawową działalnością Stowarzyszenie jest świadczenie bezpłatnej, rzetelnej pomocy osobom uzależnionym, ich rodzinom oraz wszelkich osobom potrzebującym. To założenie jest realizowane poprzez prowadzenie w Lublinie i wszystkich filiach Stowarzyszenia, punktów konsultacyjno-duszpasterskich. O tej formie działania przekazano informację za pośrednictwem środków masowego przekazu i upowszechniano wśród społeczności lokalnych.

Dyżury w lubelskim punkcie przy ulicy Bernardyńskiej 5, w 2002 roku odbywały w dni powszednie w godzinach od 16.00 do 19.00, w Krasnymstawie przy ulicy Sobieskiego 26 , w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 2 oraz w Puławach przy ulicy Wojska Polskiego. W trakcie działalności punktów dyżury pełnili psychologowie, pedagodzy, terapeuta oraz duszpasterze, podczas których wszyscy zainteresowania mogli uzyskać podstawową i fachową pomoc, a także informacje o specjalistycznych placówkach zajmujących się osobami uzależnionymi w Archidiecezji Lubelskie. Na przełomie roku 2002 ze specjalistycznych porad bezpośrednich i pośrednich skorzystało około tysiąca osób.

Ponadto Stowarzyszenie realizowało w tym okresie swe cele statutowe poprzez następujące formy działania:

1. Imprezy okolicznościowe o charakterze profilaktycznym, podczas których prowadzono zajęcia aktywizujące skierowane do dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, wspomagające i wspierające ich rozwój.

2. Festyn edukacyjno-integracyjny „Zdrowie i radość życia należy do Ciebie – wybierz” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie oraz współorganizację wyjazdów okolicznościowych dla tych dzieci.

3. Cykliczne spotkania z zainteresowanymi rodzicami, mające na celu uświadomienie im destrukcyjnych metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka. Prowadzenie zajęć ukierunkowanych na wzmacnianie pozytywnych postaw rodzicielskich oraz nabywanie prawidłowych umiejętności wychowawczych.

4. Akcje informacyjno-prewncyjne mające na celu upowszechnienie informacji dotyczących zapobiegania uzależnieniom oraz mechanizmów ich powstawania, promocję zdrowego stylu życia oraz pomoc w znalezieniu specjalistycznych placówek, które zajmują się problematyką uzależnień. Tego rodzaju działania były realizowane za pośrednictwem środków masowego przekazu w formie audycji radiowych i artykułów prasowych, jak również poprzez kolportaż broszur i ulotek w trakcie okolicznościowych imprez masowych.

5. Nawiązanie współpracy z instytucjami i innymi organizacjami pozarządowymi na terenie całej Archidiecezji Lubelskiej działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W ramach pracy z uzależnionymi, ich rodzinami korzystano ze wsparcia i pomocy SP ZOZ Ośrodka Leczenia Uzależnień, Przychodni Leczenia Uzależnień oraz Poradni Leczenia Uzależnień. W tym zakresie współpracowano także z Towarzystwem Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR”. Podjęto działania mające na celu pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych, a zgodnych z Gminnymi Programami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnymi Programami Przeciwdziałania Narkomanii. W tym celu zapoznano z działalnością Stowarzyszenia instytucje samorządowe w Lublinie, Krasnymstawie, Chełmie i Puławach.

6. Integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez akcję sprzedaży, wykonanych przez wolontariuszy upominków świątecznych. Działania te pozwoliły na pozyskanie środków finansowych na potrzeby bieżące Stowarzyszenia. W tym również celu starano się pozyskiwać indywidualnych sponsorów, którzy bezinteresownie wspierali działania „AGAPE”, okazując życzliwość i zrozumienie dla osób potrzebujących pomocy.

We wszelkich działaniach osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem, wolontariusze, jak również osoby korzystające z pomocy i wsparcia mogły liczyć na opiekę duchową ze strony duszpasterzy.

STATUT
WŁADZE
REFERENCJE
HISTORIA